Espacio Legal

Despacho de abogados en Madrid Barcelona y Asturias

Les reclamacions judicials d’assegurances i tràfic contra companyies asseguradores que refusen pagar indemnitzacions per assegurances de tota mena (vida, invalidesa, tràfic, etc.) són bastant freqüents avui dia. Segons el fundador de Espacio Legal | Law & Tax, Marcelino Tamargo, aquest tipus demandes judicials tenen moltes possibilitats de prosperar, sempre que  l’afectat compti amb una assessoria jurídica capacitada i experta en aquesta àrea.

Una pràctica habitual de les companyies d’assegurances es la de fer ús de clàusules abusives o negar-se a pagar la totalitat d’una indemnització després d’un accident o contratemps. Aquestes situacions poden fer-se especialment greus quan l’assegurança de vida o invalidesa es va signar conuntament amb un préstec hipotecari (una pràctica molt habitual exigida per les entitats bancàries i de préstec). En aquests casos, els usuaris es veuen en una situació sense sortida, ja que han de seguir fent front als pagaments de la hipoteca.

Els àmbits habituals on Espacio Legal | Law & Tax desenvolupa la defensa jurídica en aquest àmbit són:

  • Vida: Són les assegurances en què el prenedor paga la prima i el beneficiari rep el capital en cas de mort del primer.
  • Invalidesa: Cobreixen el risc de perdre la capacitat de treballar a causa d’un accident o malaltia.
  • Tràfic: Cobreixen els accidents o danys causats per accidents de trànsit previstos en la pòlissa obligatòria dels vehicles en circulació.

Contacta amb el nostre despatx d’advocats a Gijón (Astúries), Madrid o Barcelona i els nostres experts advocats respondran les teves preguntes.

CONFLICTES JURÍDICS AMB LES ASSEGURADORES

Després de l’esclat de la bombolla immobiliària va haver-hi un augment de casos d’execució de les pòlisses asseguradores i moltes companyies van optar per excloure la cobertura de les pòlisses emparant-se en la Llei de contracte d’assegurança. que en el seu article 10 diu:

El prenedor de l’assegurança té el deure, abans de la conclusió del contracte, de declarar a l’assegurador, d’acord amb el qüestionari que aquest li presenti, totes les circumstàncies per ell conegudes que puguin influir en la valoració del risc. Quedarà exonerat d’aquest deure si l’assegurador no el sotmet a qüestionari o quan, tot i fent-ho, es tracti de circumstàncies que puguin influir en la valoració del risc i que no estiguin compreses en el qüestionari.”.

En altres paraules, la companyia argumenta l’existència d’un dol o culpa greu de l’assegurat per no haver comunicat determinades circumstàncies (malalties prèvies, hàbits no saludables, informe mèdic, etc.). En el moment de contractar la pòlissa l’assegurat signa un informe de salut en el qual declara el seu estat físic. Per sort per als usuaris, l’actual doctrina del Tribunal Suprem considera aquest document com a no presentat en cas d’haver-se signat davant un empleat de banca i no davant d’un agent d’assegurances.

En aquests casos és fonamental que l’afectat tingui un assessorament jurídic especialitzat per iniciar un procediment judicial o bé per arribar a un acord beneficiós amb la companyia asseguradora. És important que puguem estudiar cada cas per analitzar la seva viabilitat, ja que això augmenta les garanties d’èxit. A més, és recomanable és que es contracti un advocat extern aliè a la companyia d’assegurances. A Espacio Legal | Law & Tax som especialistes en la defensa jurídica en aquesta mena de conflictes.

DEFENSA JURÍDICA PER ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Les indemnitzacions de les asseguradores en cas d’accidents de trànsit dependran de diversos factors. A més dels danys materials, també s’han de tenir en compte les seqüeles i la gravetat de les lesions provocades, així com altres circumstàncies com les familiars, personals, ingressos, etc. El departament d’assessoria jurídica d’Espacio Legal | Law & Tax, té experiència en aquest sector i el seu objectiu és aconseguir la màxima indemnització i reconeixement dels perjudicis causats. Assessorem als nostres clients respecte a les diferents opcions legals que té després de les lesions patides. L’equip de professionals del dret de trànsit i assegurances s’encarrega d’aconsellar al client durant tot el procediment.