Espacio Legal

Despacho de abogados en Madrid Barcelona y Asturias

[destacado]El Dret Civil s’ocupa de regular les relacions personals o patrimonials entre persones físiques o jurídiques.[/destacado]

A Espacio Legal ens hem especialitzat en Dret Civil Patrimonial, i assessorem tant a empreses com a particulars pel que fa a: drets reals (els que té una persona sobre una cosa, moble o immoble), contractes reals (els que s’adquireixen a la subscripció d’un contracte i que exigeixen el lliurament d’un bé o servei per al seu compliment), protecció al consumidor (les normes que regulen els drets dels consumidors enfront d’empreses i administració) i successions i herències (drets i obligacions adquirits pels hereus).

Portem tota mena d’afers relacionats amb obligacions i contractes, reclamacions de quantitat, insolvències, morositat, cobrament de deutes i impagaments, assessorament a arrendataris i arrendadors, defensa legal davant grans corporacions, mala praxi bancària etc.

A Espacio Legal, tenim un departament jurídic especialitzat en Dret Successori i Herències. El seu fundador i director, el lletrat Marcelino Tamargo Menéndez, assenyala que convertir-se en hereu genera una sèrie d’actes administratius que en moltes ocasions requereixen de la intervenció d’un advocat especialista en la materia.

[formulario]

DRET CIVIL PATRIMONIAL

El Dret Civil Patrimonial regula una sèrie de drets de caràcter subjectiu susceptibles de tenir un valor econòmic. Entre aquests drets es troben els drets reals, que són els que s’adquireixen al subscriure un contracte, la protecció del consumidor o els drets intel·lectuals.

A Espacio Legal tenim experiència jurídica en la defensa i representació judicial en casuística pròpia del Dret Patrimonial, en concret pel que fa a::

  • Drets reals
  • Contractes reals
  • Protecció del consumidor
  • Testaments i herències

DRETS REALS

El nostre equip jurídic l’assessorarà jurídicament en la defensa dels seus drets sobre propietats, qualsevol que sigui la seva naturalesa. A part de la propietat o domini, els drets reals inclouen altres casuístiques, com són l’usdefruit (el dret a gaudir d’una propietat aliena), habitació (arrendaments o cessions), emfiteusi (cessió temporal d’un immoble a canvi d’un cànon anual) , hipoteca, servituds, etc.

Aquesta mena de drets inclouen casuístiques molt diverses, alguns d’ells s’han adquirit amb el pas del temps (costum), raó per la qual es fa necessari un coneixement profund de la doctrina i comptar amb un equip jurídic experimentat com el que forma part del nostre bufet legal.

CONTRACTES REALS

Els contractes reals són un tipus de contracte on el lliurament d’un bé o servei no és el resultat del compliment del contracte sinó la condició de la seva existència. A més del compliment  de les parts s’exigeix el lliurament del «objecte» com a requisit; és el cas dels préstecs o dipòsits. De vegades, el lliurament de la «cosa» és simbòlic, com pasa amb el lliurament de béns immobles o caixes de seguretat, on el que es fa és lliurar la clau que dóna accés, acte que determina la possessió dels mateixos.

PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR

El dret del consum és el conjunt de normes que regula els drets dels ciutadans en la seva qualitat de consumidors i usuaris en el mercat de béns i serveis, i davant l’administració, en la seva condició de prestadora de serveis. És un dret reconegut a la Constitució Espanyola i desenvolupat per la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Les relacions entre consumidors i empreses estan igualment regulades per altres normes com la Llei de les Condicions Generals de la Contractació i la Llei de Crèdit al Consum, Llei de Serveis de la Societat de la Informació, etc.

TESTAMENTS Y HERÈNCIES

Disposem d’un departament jurídic especialitzat en Dret Successori i Herències. Convertir-se en hereu genera una sèrie d’actes administratius que sovint requereixen de la intervenció d’un advocat especialista en la matèria. A més, les herències també poden provocar conflictes d’interessos entre els hereus o poden donar-se casos extraordinaris, com l’existència de fills o descendents il·legítims.

L’actual context econòmic ha fet que moltes persones s’enfrontin al dilema de renunciar a una herència per l’existència de deutes. En aquestes situacions es fa necessari comptar amb una  assistència jurídica adequada que avaluï la situació patrimonial abans de prendre una decisió precipitada.da.